گفت: بیا پیشم، من کاری باهات ندارم، فقط بغلت می کنم و لبهاتو می بوسم!

آرزو به دل موند .... بدبخخخخخخت!