نمی دانم چرا از تنهائی ام خجالت می کشم....

جلوی همسایه ها...

مخصوصا وقتی که کیسه زباله را بیرون می گذارم...