همکاران بیشتر وقتها غم چشمهایم را به خستگی تعبیر می کنند!

آری خسته ام... اما از زندگی ... نه از کار...

خسته ام... خسته از تنهایی

خسته از تکرارهای بی تغییر

خسته از تلاش بی ثمر

خسته از .... همه ی همه ی زندگی