اگر بعضی ها مردانگیشان را به بیرون از خشتکهایتان گسترش می دادند، دنیا گلستان می شد!