فکر کردید که چی؟

من یک خانم خووووب

خوشگلمژه

خوش اندامنیشخند

تحصیلکردهیول

با کلاسعینک

شاغلاز خود راضی

هستم

خواستگار هم دارم...

داشتم... قسمت نشد

فقط اشکال من اینه که خانوادم ضعیف هستند و اینکه به ظاهر اهمیت نمی دهند... یعنی به خونه و زندگیشون نمی رسن!

اینروزها هم که همه به ظاهر اهمیت می دهند...

هر چند که من تنها شدم و جدا زندگی می کنم...

اما خوووب از خانوادم که نبریدم...

در واقع باید بگم مادرم نه خانوادم!

امان از این مادر!!!!!

توقع بیجا ندارم که خونه و زندگیشون رو آنچنانی کنه... اما مادرم در حد توانش هم مایه نمی گذاره

فقط دوست داره توی بانک پس انداز کنه... همین

در ضمن هرگز از طریق این وبلاگ با کسی آشنا نخواهم شد...