کاش کمی گذشت حالیشون می شد

هر چی در مقابلشون کوتاه می یای، پر رو تر میشن

فکر نمی کنن که می خوای زندگی کنی

می خوای از تنهایی در بیای

می خوای به آرامش برسی

تنها فکری که می کنند اینه که:

حتما من شخص مهمی هستم.. برتر هستم... خیلی بهتر هستم...

و نتیجه این تفکر میشه، زیاده خواهی، خود بزرگ بینی و عدم سازش

وقتی از بچگی یاد گرفتم که کمتر چیزی بخواهم و بیشتر بگذرم

وقتی ٣٠ سال با این تفکر زندگی کردم

نمی تونم به این آسونیها خودمو عوض کنم...

اصلا بلد نیستم

اصلا روم نمیشه

که چیزی بخوام

که خواستن چیزی رو مطرح کنم....

اما باید سعی کنم!