چه خوب بود اگر یک نفر بود که می تونستم سر بزارم روی شونش، گریه کنم و بگم: از عمل جراحی می ترسم

اونم نوازشم کنه و آرومم کنه!