وقتي توي اين اتوبوسهاي BRT هم دستهایت خواب می رود و هم پاهایت...

خوب می فهمی که معنی روی پای خود ایستادن یعنی چه!