آخر می میرم

از اینهمه

سستی و رخوت

که بی هدفی باعثش شده.