fly

    روز پرواز من، گرگها در بند خواهند بود.

    و دندانهایشان برق خواهد زد

    اینبار نه از شادی

    که از درد...