نمی دانم آخر من تسلیم سرنوشت خواهم شد

                               یا

                     سرنوشت تسليم من!

////////////////////////////

مي ترسم كه سرنوشت قويتر از من باشد

مي ترسم.... خيلي خيلي .....

به تو پناه مي برم اي پناه بی پناهان