هیچکس فکر نمی کنه که من با چه سختی ای کار می کنم...

جون می کنم

پول در می یارم

واسه همینه که یک شوهر پولدار می خوام

که دیگه سرکار نیام

خسته شدم

درد جسم هم که امان نمی دهد

از جراحی می ترسم

اما خوبه تجربه پیدا می کنم

اما از عواقبش هم می ترسم

می گن ممکنه یک مشکلات بدتری بعدش باشه!

چکار کنم خدایا؟