هیچ کس به دلم نمی نشیند خوب

نمی توانم به کسی دل ببندم خوب

به کسی نمی توان اعتماد کنم خوب

نمی توانم دیگر