به کی بگم وقتی با مامانم حرف می زنم غمم می گیره؟

به کی بگم مامانم افسرده تر از قبل شده

و داداش بزرگم داغونتر

و پدرم آواره تر!

به کی بگم؟

به کی بگم این روزها رو پیش بینی می کردم وقتی مامان داشت بیرونم می کرد؟

به کی بگم مامان همچنان داره ریشه به تیشه ی خودش می زنه؟

به کی بگم؟

به کی بگم دردهامو؟

به کی بگم؟

کی درمونشو داره؟

به کی بگم؟

کی؟