کاش می تونستم به معنای واقعی به برادرم کمک کنم

گاهی که برای خودم پیش خدا می روم، یادم می آید اونروز که از خدا خواستم اگر قرار هست خوشبختی به من بدهد، آن را به برادرم بدهد

بعضی روزها که خیلی سخت می گذرد و التماس می کنم به خدا یکدفعه یادم می آید داداشم را

و می خواهم: اول اون --- بعد من