واسه یک آقا که درد دل کردم گفت:

همه ی مردها همینند

همه وقتی یک نفر با موقعیت تو رو ببینند همین فکر رو می کنند

همین رو می خوان

هدفشون میشه همین

دنبال همینند

لعنت به همه ی شما مردها

لعنت به همتون

که داغونم کردید

که داغونم کردید

که داغونم کردید

لعنتی ها