چقدر برای خودم امید بسازم؟

چقدر نا کامی ها را رنگ بزنم؟

کی این آجرها خانه می شوند؟

کی این آرزوها به سرانجام می رسند؟