چقدر اصرار کرد.

چقدر خالی بست!

چقدر به قول خودش مخ زد!

صداش چقدر عاشقانه بود!

اما در این سنگ هیچ چیزی اثر ندارد

هیچی

نمی خوام با کسی دوست بشم آقا جان!

چرا هیچکی اینو نمی فهمه

فقط ازدواج!

اونم بستگی داره