سی ساله شدم اما...

دور خودم دیواری ساخته ام

بدون ذره ای منفذ

برای نفوذ کسی

اگر کسی بخواد نفوذ کنه

باید دیوار و خراب کنه

اونموقع

زیر آوار له میشم