با چشمهای زشتش سراپایم را چه چندش آور نگاره می کرد.