حاج یونس می گوید:

نمی دونم چرا اینقدر ناراحتم

توی دلم گفتم:

هه! مدتهاست که ناراحتم ....

از بس که توی خوشی بوده، ناراحت بودن برایش تعجب آور است!