گاهی دلم آنقدر می گیرد که می خواهد بترکد

اما...

نمی دانم چرا اینقدر تاب می آورد!