این مردهای لعنتی اصلاْ رازنگهدار خوبی نیستند

الهی بمیرند همشون با هم که دنیا امن بشه!