معمولاْ

آقایون خانومی را انتخاب می کنند که بتونند باهاش سکس خوبی داشته باشند.

خانمها آقایی رو انتخاب می کنند که بتونند بهش تکیه کنند.

البته شاید هر دوی این نکات در ضمیر ناخودآگاه باشه.

مثلاْ خانمها در ظاهر به پول و ثروت آقایون اهمیت می دهند اما هدف نهایی همون تکیه کردن هست.

یا آقایون به ظاهر طرف اهمیت می دهند مثلاْ به اندام یا صورت اما هدف نهایی همون سکس هست!