چه خشمناک نگاه می کرد دخترک

وقتی از ته دلم برایش آرزوی خوشبختی می کردم!