کاش می تونستم

کاش می تونستم همه چیز رو زیر پا بگذارم و

خودکشی کنم

کاش مطمئن می شدم رفتن من زندگی و روحیه ی اطرافیانم رو بدتر نمی کنه.

کاش می شد.

خسته ام

از این تلخی ها

از این حوادث زشت

از این دل نگرانی ها

از این نگاهها

از این ترسیدن از گناه

از این دلواپسی ها از دست زور نامردمان

از این زندگی

خسته ام!