حاج یونس بام قهر کرده.

چون تحویلش نگرفتم

همش اصرار می کنه براش پیامک بفرستم.... منم گوش نمی دم.

واسه همین قهر کرده.

وقتی حاج یونس قهر کنه، اوضاع محیط کار خیلی فرق می کنه برام!

اما من به کسی باج نمی دم!

هرگز!