به نظرم این حاج یونس ما وقتی یکی از من تعریف می کنه

یا خواستگاری می کنه

آتیشش داغتر میشه

به تو پناه می برم

از شر تمام الیاسها

ای پناه بی پناهان!