تو یا آدم فضولی هستی!

یا دنبال سوء استفاده هستی!

یا دلت سوخته برام!

تو رو می گم که اصرار به آشنائی داری!

هر چه که به ترتیب که پائینتر می یاد، درصد بدیش بیشتر میشه.

من هم خیلی رکم!