اشکال بزرگ من این است که:

از تنهایی نمی ترسم!

امروز به این باور رسیدم

که نمی ترسم

واسه همینه که مشکل دارم

اگر می ترسیدم

یک فکری می کردم!