همه ی لبخندهایم

حرامتان باد!

که زهر می ریزد

از

نگاهِ

قرمزِ

زردآلودتان!

که

خنجر می زند

قلبِ

سیاهِ

غبار آلودتان!

و من در انتظار فراموشی!