وقتی راجع به پول صحبت میشه، چهره ی خیلی ها دگرگون میشه!

البته اونهایی که خوددار هستند.

وگرنه که غیر خود دارها به زبون و رفتار نشان می دهند احساساتشون رو!

مهم نیست که قرار باشه پول رو از دست بدی

یا به دست بیاری

چهره دگرگون میشه

و من این دگرگونی رو دوست ندارم.

امیدوارم که خودم این شکلی نشم!