چند روز پیش توی خیابون یک آقایی اومد و گفت:

خانم میشه چند لحظه وقتتونو بگیرم؟

- نه!

- قصد مزاحمت ندارم، نیتم خیره!

- نه!

- نامزد دارید؟

- نه کسی رو دارم، نه کسی رو می خوام!

- اینجا شلوغه اگر میشه بیایید بریم اونطرف با هم صحبت کنیم!

- نه!

بنده ی خدا با سرعت از کنارم دور شد