نمی دونم چرا خوشبختی دیگران برام باور کردنی نیست!

باورم نمیشه که یک زن و شوهر با هم خوش باشند!

باورم نمیشه که یک خانواده از ته دلشون شاد باشند!

باورم نمیشه که مردها خوب باشند!

نه

نمی تونم باور کنم!