می دونی چقدر از همه بدم می یاد؟

می دونی از این دورنگیها حالم به هم می خوره؟

ولی من مبارزه می کنم

مبارزه

مبارزه