می دونی

همش باخودم فکر می کنم

حالا که چی مثلاً؟

هان؟

اگر یکروزی ازدواج کنی، یعنی طرفت می فهمه که تو چقدر خودت رو حفظ کردی؟

اگر فهمید، باور می کنه؟

اگر باور کرد، برای این کار ارزش قائل میشه؟