اینکه یک مردی اصلاْ غرور نداشته باشه

اینکه یک مردی اصلاْ غیرت نداشته باشه

اصلاْ امتیاز محسوب نمیشه

به هیچ وجه