چه سخته تحمل کردن

تحمل کردن اونهایی که می گن بهت دوستت دارند و

تو مجبور باشی که بهشون لبخند بزنی

لبخند بزنی

آخه

من

کسی

رو

دوست ندارم

اصلاْ توی شخصیت من نیست

خیلی از من دور هست

خیلی دور

که بخوام یک مرد زن دار رو دوست بدارم .... به اون منظور

خدایا

من بدم؟

هر چی تو بگی قبول

اما نمی خوام

نمی خوام

آلوده بشم به هواهای جنسی

به اینها

به این مردهای کثیف

نمی خوام

که باعث بشم یک زندگی از هم بپاشه

به خودت قسم

اگر یک خواستگار مناسب پیدا بشه

اینبار می رم دیگه

اما یادت باشه

گفتم مناسب

کسی که در کنارش آرامش داشته باشم

و بدونم که دوستم داره

و بتونم باهاش زندگی کنم و سرم رو بالا بگیرم

و فقط تویی که می تونی اینهمه تنها باشی