با کلی امید و آرزو لباس سپید رو می پوشی

به این امید که یکی باشه کنارت توی غمها و شادیهات

تنهائیهاتو پر کنه ... لظحات غمناک زندگی بت آرامش بده

بدون هیچ چشمداشتی به مال و منال و مقام

اما...

چی از آب در بیاد، فقط خدا می دونه