واسه یک مبارزه همه ی زندگیتو می زاری

وقتی که برنده شدی،

دیگه چیزی از زندگیت نمونده.