یکی به من بگه:

آخه این مردها!! که موقعیتهای مناسبی دارند

می تونند هر کسی رو بگیرند

می تونند بهتر از من رو جور کنند واسه خودشون

چرا دست از سر من که نمی خوام باهاشون باشم، بر نمی دارند؟

تو به من بگو

تو که مردی

هر چند که

علتش هر چی هم که باشه

آرومم نمی کنه.