دلم عجییییب هوای بیابان گردی دارد

این شهر ما یک بیابان هم ندارد!