همه ی این رفتارها مرا تشویق می کند که با این خواستگار که شرایط مطلوبی ندارد، ازدواج کنم.

اما... می دانم که درمان موقت است.

از چاله به چاه افتادن است.

اینبار هم به اندازه ی همان دفعه ی پیش خوب می دانم.