مادر می گریست آنروز

گویا لباس سپید اندازه ی گور نبود

مرد، آلوده و هراسناک

دست محبتش بر شقیقه ام جاری

با سایه ای کوتاه

به تحویل گل نرسید

و پژمرد.