اینبار شدت غمم زیاد و زمانش طولانیست انگاااار

خیلی طولانی ..