نگاهمو به میز بغلی که یک آقای اروپایی و یک خانم ژاپنی با سه تا بچه هاشون بودند، یکی از آقایون سر میز دنبال کرد.

پرسید: شما چند تا بچه دارید؟

گفتم: مجردم!

خجالت کشیدم.