مامان همیشه اعتراض می کرد... که 4 تا بچه داره...

که چرا 4 تا بچه به دنیا آورده

سخت بوده خوب...

4 تا بچه رو بزرگ کردن، کار راحتی نیست...

در صورتی که بچه های مامان، هر کدوم از اون یکی بهترند.

من بدترینشون هستم.

دو تا برادرها مثل دسته گل هستند

بی آزار، مهربون، حمایتگر ....

خواهرم بهترین خواهر و بهترین دختر، بهترین همسر و بهترین مادر دنیاست.

 

مامان نا شکری کرد.

یکروز بهش گفتم...که نا شکری می کنی...

 

 

اما من دارم کم کم به سنی می رسم که امکان بچه دار شدن رو از دست بدم....

 

این منصفانه نیست...

نیست

خدایا

نیست....

نیییییییست

به خودت قسم

نیست