حالا میفههم آنهایی که در تنهایی رانندگی می کنند و صدای ضبط صوت را بالا میبرند، چه دردی دارند خوب میفهمم خوب