خدایاااااااااااا چه تنهااااااااام خدایااااااااااا وجود داری؟ صدامو میشنوی؟؟؟؟؟؟ خدایااااااااااااااااا