کی می رسد آنشب

که صبح فردا را نبینم؟

چقدر بی قرار آمدنش هستم.

کاش همین امشب باشد.

کاش....